Национална Априловска гимназия - Вътрешни правила на НАГ

Вътрешни правила на НАГ

 •  СЪОБЩЕНИЕ

   На 16.01.2017 г. на основание на чл.20, ал.4 т.3 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ - директно възлагане между Националната Априловска гимназия - гр.Габрово, Булстат 000 209 975, с адрес „Априловска“ 15, представлявана от Снежана РАЧЕВИЦ – директор като ВЪЗЛОЖИТЕЛ  и фирма „Аврамов проект“ ЕООД, Булстат 107 567 424, с търговски адрес „Тракия“ 32, представлявана от Любомир АВРАМОВ – управител като ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи договор за проектиране  със следния предмет на дейност:

   Проектиране на:

   ОБЕКТ: Газоснабдяване на НАГ – Габрово;

  1. ЧАСТ: ГСИ; Електро; Геодезия; Пожарна безопасност; план за БЗ;
  2. ФАЗА: Технически проект и КСС.

   СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 50 календарни дни

   ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 3120 лв с ДДС

  Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори