Национална Априловска гимназия - Прием

Прием

 • За учебната 2017/2018година в Национална Априловска гимназия могат да кандидатстват ученици, завършили седми клас в годината на кандидатстване   

   

  За вас, осмокласници!!!

  Списък за лятно четене и задължително изучавани творби за VIII клас

   

  На вниманието на учениците, записани в VІІІ клас в паралелка с профил „Чужди езици” – английски език с втори чужд език немски/френски, както и на техните родители.

           Уважаеми ученици,

   Деленето на паралелката на групи по втори чужд език ще се осъществи след провеждането на родителска среща в началото на учебната 2017/2018 г.

   


       Скъпи седмокласници, важно е да знаете, че за учебната 2017/2018 година документи за участие в класиране се подават в училищата-гнезда на територията на общините в област Габрово. Кандидатите от други области подават документи в област Габрово.

   Календарен график за прием на ученици в НАГ

  Срок
  Дейност
  19 май
  22 май
  Тест по български език и литература
  Тест по математика
  до 5 юни
  Обявяване на резултатите от тестовете по български език и литература и математика
  12 юни – 13 юли
  Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

  16 - 22 юни
  28 - 30 юни
  11 - 13 юли
  Подаване на документи за: 
  - І класиране 
  - ІІ класиране 
  - ІІІ класиране

  до 27 юни
  до 4 юли
  до 17 юли
  Обявяване на резултатите  от:
   - І класиране
   - ІІ класиране
   - ІІІ класиране

  28  - 30 юни
  5 - 7 юли
  18 - 19 юли
  Записване на приетите кандидати в НАГслед:
   - І класиране 
   - ІІ класиране 
   - ІІІ класиране

   10 юли
   21 юли
  Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след:
   - ІІ класиране
   - ІІІ класиране
  Определя се от Директора
  до 4 септември
  Попълване на незаетите места след ІІІ класиране
  до 14 септември
  Утвърждаване на осъществения държавен план прием

  Да станеш априловец!

  Нужни са мотивация, желание, упорство, но и… информираност.

  Ето пътят, който трябва да извървите.

  Стъпка 1: Кои са нашите профили? Направете добре своя избор!


  ПРОФИЛ
  Брой ученици
  ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
  Обществени науки 26 ученици

   • Тест по български език и литература

   • Тест по математика

   • утроената оценка от теста по  български език и литература;

   •оценката от теста по математика;

   •оценката от Свидетелството за основно образование (7 клас) по български език и литература;

   •оценката от Свидетелството за основно образование (7 клас) по история и цивилизация;

  География

  История

  Хуманитарни науки 26 ученици

   • Тест по български език и литература

   • Тест по математика

  БЕЛ

  История

  Чужди езици

  Английски език

  с ІІ ЧЕ немски/френски

  26 ученици

   • Тест по български език и литература

   • Тест по математика

   • удвоената оценка от теста по  български език и литература;

   •удвоената оценка от теста по математика;

   •оценката от Свидетелството за основно образование (7 клас) по български език и литература;

   •оценката от Свидетелството за основно образование (7 клас) по математика;

  І ЧЕ

  ІІ ЧЕ

  Английски език

  с ІІ ЧЕ испански

  26 ученици

  І ЧЕ

  ІІ ЧЕ

  Немски език

  с ІІ ЧЕ английски

  26 ученици

  І ЧЕ

  ІІ ЧЕ


  Важно: Всички оценки се приравняват в точки по скала, утвърдена от МОН.
  Стъпка 2: Следват приемните изпити. Не забравяйте да следите датите в основния график!

  • Кандидатите за всички профили полагат тестове по български език и литература и математика в училищата, където завършват 7 клас.

  Важно е да знаете: Как се образува балът за профилите в НАГ?

  Стъпка 3: Очаква Ви класиране и записване.

  • Класирането на учениците, успешно издържали приемните изпити, се извършва по реда на бала и по реда на желанията на кандидатите.
  • Записването на приетите ученици става след представянето на оригинал на Свидетелството за основно образование (за 7 клас).

  ВАЖНО:

   Из"Правилник за дейността на Национална Априловска гимназия за 2016/2017 учебна година"

  ГлаваХІІ. Преходни и заключителни разпоредби

  Кандидатстване след седми клас

   § 5. В паралелката с профил „Чужди езици” – английски език с втори чужд език  немски/френски, разделянето на групи по втори чужд език (13 ученици в едната група и 13 ученици във втората) се осъществява непосредствено след утвърждаването на списъците на записаните ученици от началника на Регионалното управление на образованието - Габрово, като деленето става по следните критерии:

       а) заявено желание от кандидат-гимназиста при записването в НАГ;

       б) класиране по бал, образуван от средноаритметичния успех от предметите от задължителната подготовка и задължителноизбираемата подготовка от Свидетелството  за завършено основно образование и оценката по чужд език от задължителната подготовка;

       в) когато в класирането има ученици с равен бал и броят им надхвърля броя на местата в групата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от приемните изпити.

       Списъците на групите се публикуват на сайта на гимназията.


  Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

   

  СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ