Национална Априловска гимназия - Прием

Прием

 • Съобщение: На основание чл. 69, т. 3 и във връзка с чл. 70, ал. 2 и 3 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

  Национална Априловска гимназия обявява едно свободно място в профил „Хуманитарни науки“ през учебната 2022/23 година за ученици, завършили основно образование през учебната 2021/22 година. Заявления се приемат до 09.09.2022 г. в канцеларията на НАГ.

   

   

   За учебната 2022/2023 година в Национална Априловска гимназия могат да кандидатстват ученици, завършили основно образование в годината на кандидатстване  

        Календарен график за прием на ученици в НАГ

  Срок
  Дейност
  14 юни
  16 юни

   Провеждане на изпитите от НВО:
       Български език и литература
       Математика
    
  до 28 юни
   Обявяване на резултатите от НВО по български език и литература и математика

  5 - 7 юли
  13 - 15 юли
  26 - 27 юли
   Подаване на документи за: 
   - І етап на класиране 
   - ІІ етап на класиране 
   - ІІІ етап на класиране

  до 12 юли
  до 20 юли
   29 юли
   Обявяване на списъците с приетите ученици на:
   - І етап на класиране
   - ІІ етап на класиране
   - ІІІ етап на класиране

  13 - 15 юли
  21 - 22 юли
  1 - 2 август
   Записване на приетите кандидати в НАГслед:
   - І етап на класиране 
   - ІІ етап на класиране 
   - ІІІ етап на класиране

   25 юли
  до 3 август
   Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след:
   - ІІ етап на класиране
   - ІІІ етап на класиране
  Определя се от Директора
  до 10 септември
  Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване
  до 14 септември
  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

   

  За Вас, седмокласници!

   

   

   

   

   

  Да станеш априловец!

  Нужни са мотивация, желание, упорство, но и… информираност.

  Ето пътя, който трябва да извървите.

  Стъпка 1: Кои са нашите профили? Направете добре своя избор!


  ПРОФИЛ/ПРОФЕСИЯ
  Брой ученици
  ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
  Хуманитарни науки 26 ученици

     НВО по български език и литература


   НВО по математика

   • утроената оценка от НВО по  български език и литература;

   •оценката от НВО по математика;

   •оценката от Свидетелството за основно образование по български език и литература;

   •оценката от Свидетелството за основно образование по история и цивилизация;

  БЕЛ

  История

  Чужди езици

   

   

  Английски език с ІІ ЧЕ немски/френски

  26 ученици

   • удвоената оценка от НВО по  български език и литература;

  •удвоената оценка от НВО по математика;

   •оценката от Свидетелството за основно образование по български език и литература; 

  •оценката от Свидетелството за основно образование по математика;

  І ЧЕ

  ІІ ЧЕ

  Английски език с ІІ ЧЕ испански

  26 ученици

  І ЧЕ

  ІІ ЧЕ

  Немски език с ІІ ЧЕ английски

  26 ученици

  І ЧЕ

  ІІ ЧЕ

  Професионална паралелка

  Маркетингови проучвания

  26 ученици

   •удвоената оценка от НВО по български език и литература;

   •удвоената оценка от НВО по математика;

   •оценката от Свидетелството за основно образование по български език и литература;

   •оценката от Свидетелството за основно образование по география и икономика;

  Важно: Всички оценки се приравняват в точки по скала, утвърдена от МОН.

  Стъпка 2: Следват приемните изпити. Не забравяйте да следите датите в основния график!

  • Кандидатите за всички профили полагат тестове по български език и литература и математика в училищата, където завършват 7 клас.

  Важно е да знаете: Как се образува балът за профилите в НАГ?

  Стъпка 3: Очаква Ви класиране и записване.

  • Класирането на учениците, успешно издържали приемните изпити, се извършва по реда на бала и по реда на желанията на кандидатите.
  • Записването на приетите ученици става след представянето на оригинал на Свидетелството за основно образование (за 7 клас).

  ВАЖНО:

   Из"Правилник за дейността на Национална Априловска гимназия за 2020/2021 учебна година"

  ГлаваХІIІ. Преходни и заключителни разпоредби

  Кандидатстване след завършено основно образование

   § 6. В паралелката с профил „Чужди езици” – английски език с втори чужд език  немски/френски, разделянето на групи по втори чужд език (13 ученици в едната група и 13 ученици във втората) се осъществява непосредствено след утвърждаването на списъците на записаните ученици от началника на Регионалното управление на образованието - Габрово, като деленето става по следните критерии:

       а) заявено желание от кандидат-гимназиста при записването в НАГ;

       б) класиране по бал, образуван от средноаритметичния успех от предметите от задължителната подготовка и задължителноизбираемата подготовка от седми клас от Свидетелството за основно образование и оценката по чужд език от задължителната подготовка;

       в) когато в класирането има ученици с равен бал и броят им надхвърля броя на местата в групата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от приемните изпити.

       Списъците на групите се публикуват на сайта на гимназията.

  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.


  СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
  Уважаеми родители, скъпи бъдещи осмокласници

  В името на вашата и нашата безопасност спазвайте  правилата за носене на маски, за дезинфекция и за дистанция.  Следвайте указанията  за стъпките и реда при записване и подаване на заявления за второ класиране:

  І. Необходими документи за записване:

  1. Заявление по образец до директора;

  2. Оригинал на Свидетелство за основно образование;

  3. Само за професионалната паралелка - Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.  

  ІІ. Необходими документи за участие във второ класиране:

  1. Заявление по образец.
   ІІІ. Записване на приетите на първо класиране и подаване на заявление за участие във второ класиране:  

  1. Получаване на формулярите за записване или за участие във второ класиране.

  2. Попълване на формулярите.

  3. Подаване на документите - стая 102.

  ЗАБЕЛЕЖКА:   Влизането в стая 102 става само от един ученик и придружител. Спазвайте реда си и необходимата дистанция.

  Списък на автори и произведения за 8 клас