Национална Априловска гимназия - Прием

Прием

 • Разпределение по групи за изучаване на втори чужд език според чл.12

  от ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И РЕД за приемане на ученици в Национална Априловска гимназия – Габрово

  за учебната 2016-2017 година

  Профил „Чуждоезиков”(немски/френски език)

   Немски език  Френски език
   Андрея Иво Станева  Бояна Иванова Кинчева
   Валери Станиславов Пейков  Вероника Валентинова Първанова
   Велислава Свиленова Йовкова  Денимира Мариянова Пантилеева
   Виктория Николаева Джамбазова  Доротея Георгиева Димитрова
   Габриела Момчилова Симеонова  Елица Деянова Георгиева
   Златина Руменова Станева  Ивайла Илиянова Василева
   Катя Тодорова Тодорова  Илиян Руменов Стойчев
   Кристина Георгиева Георгиева  Ирен Добромирова Валачева
   Нено Денчев Дренков  Камелия Диянова Христова
   Светослав Андреев Станчев  Надежда Стефанова Христова
   Силвия Иванова Чомакова  Сара Станиславова Тодорова
   Стойко Стойчев Колев  Симона Михайлова Захариева
   Цветелина Тодорова Джонова  Стефка Александрова Маркова

    

  Профил „Чуждоезиков”(испански/гръцки език)

  Испански език Гръцки език
  Александрина Росенова Пашова Алена Владимировна Игнатиева
  Анна-Мария Стефанова Стефанова Анета Калинова Станишева
  Биляна Цонева Яръмова Ивелин Христов Димитров
  Денислав Драгомиров Димитров Ивета Детелинова Цанева
  Диляна Ивайлова Дамянова Калина Евгениева Маринова
  Елиза Петрова Стефанова Катерина Нанкова Димитрова
  Йоана-Галия Иванова Новакова Наталия Гатева Косева
  Карина Николаева Семова Пламен Минков Минков
  Мария Георгиева Георгиева Райна Александрова Мурджева
  Мишел Любомирова Стефанова Стилиян Стефанов Стефанов
  Петър Момчилов Тинчев Християн Светославов Пеев
  Петя Иванова Спасова Цветина Пламенова Никифорова
  Цветелина Тихомирова Георгиева Цветомир Цветомиров Станев


  За учебната 2016/2017година в Национална Априловска гимназия могат да кандидатстват ученици, завършили седми клас в годината на кандидатстване   

  Допълнителни условия и ред за приемане на ученици в Национална Априловска гимназия за учебната 2016/2017 г.

       Скъпи седмокласници, важно е да знаете, че за учебната 2016/2017 година документи за участие в класиране се подават в училищата-гнезда на територията на общините в област Габрово. Кандидатите от други области подават документи в област Габрово.

   

  Календарен график за прием на ученици в НАГ

  Срок
  Дейност
  5 - 11 май
  Подаване на заявление в НАГ за допускане до вътрешноучилищен приемен изпит по български език и литература (есе)*
  18 май
  20 май
  Тест по български език и литература
  Тест по математика
  21 май
  Вътрешноучилищен приемен изпит по български език и литература (есе)*
  до 3 юни
  Обявяване на резултатите от тестовете по български език и литература и математика
  10 юни – 13 юли
  Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

  16 - 21 юни
  28 - 30 юни
  11 - 13 юли
  Подаване на документи за: 
  - І класиране 
  - ІІ класиране 
  - ІІІ класиране

  до 27 юни
  до 4 юли
  до 15 юли
  Обявяване на резултатите  от:
   - І класиране
   - ІІ класиране
   - ІІІ класиране

  28  - 30 юни
  5 - 7 юли
  18 - 19 юли
  Записване на приетите кандидати в НАГслед:
   - І класиране 
   - ІІ класиране 
   - ІІІ класиране

   8 юли
   21 юли
  Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след:
   - ІІ класиране
   - ІІІ класиране
  Определя се от Директора
  до 5 септември
  Попълване на незаетите места след ІІІ класиране

  *При кандидатстване за профил “Хуманитарен”

  Да станеш априловец!

  Нужни са мотивация, желание, упорство, но и… информираност.

  Ето пътят, който трябва да извървите.

  Стъпка 1: Кои са нашите профили? Направете добре своя избор!

  Стъпка 2: Следват приемните изпити. Не забравяйте да следите датите в основния график!

  • Кандидатите за всички профили полагат тестове по български език и литература и математика в училищата, където завършват 7 клас.
  • Кандидатите за хуманитарните специалности “Български език и литература” и “История и цивилизация” полагат, освен тестовете по БЕЛ и математика, и вътрешноучилищен изпит по БЕЛ - есе върху общокултурен или нравствен проблем.

  Важно е да знаете: За допускане до вътрешноучилищния изпит по БЕЛ – есе, кандидатите подават заявление по образец в НАГ. Комисия за приемане на документи в НАГ издава на всеки кандидат бележка с входящ номер, ден и час на изпита.

  На 20.05.2016 г. до 17 часа в сградата на гимназията се поставя съобщение, указващо стаите, в които кандидатите ще се явяват на  вътрешноучилищния приемен изпит по български език и литература – есе.

  Изпитът се провежда в сградата на НАГ от 9 часа на 21 май 2016 г. (събота)

  Продължителност на изпита - 3 часа

  Приемният изпит в НАГ е писмен и анонимен. В деня на изпита кандидатите трябва да се явят в НАГ и да заемат местата си до 30 минути преди началото на изпита. Със себе си кандидатите трябва да носят лична ученическа карта и бележка с входящия си номер.

  Важно е да знаете: Как се образува балът за профилите в НАГ?

  Стъпка 3: Очаква Ви класиране и записване.

  • Класирането на учениците, успешно издържали приемните изпити, се извършва по реда на бала и по реда на желанията на кандидатите.
  • Записването на приетите ученици става след представянето на оригинал на Удостоверението за завършен 7 клас, който остава в гимназията.
  • След утвърждаването на паралелките Английски език с ІІ ЧЕ немски/френски и Английски език с ІІ ЧЕ испански/гръцки разделянето на групи по втори чужд език става съгласно текста на Чл. 12 от Допълнителните условия и ред за приемане на ученици в НАГ за учебната 2016/2017 г.
  Профил Паралелка Приемни изпити Образуване на бала
  ХУМАНИТАРЕН Български език и литература

  Тест по български език и литература

  Тест по математика

  Вътрешноучилищен изпит по български език и литература - есе

  - утроената оценка от теста по български език и литература;

  - оценката от теста по математика;-

  - оценката от вътрешноучилищния изпит - есе;

  - оценката от Удостоверението за завършен 7 клас по български език и литература;

  Максимален бал 36

  История и цивилизация
  ЧУЖДОЕЗИКОВ Английски език с ІІ ЧЕ немски/френски

  Тест по български език и литература

  Тест по математика

  - удвоената оценка от теста по български език и литература;

  - удвоената оценка от теста по математика;

  - оценката от Удостоверението за завършен 7 клас по български език и литература;

  - оценката от Удостоверението за завършен 7 клас по математика;

  Максимален бал 36

  Английски език с ІІ ЧЕ гръцки/испански
  Немски език с ІІ ЧЕ английски

  Указание за вътрешноучилищния приемен изпит по български език и литература – есе

  Есето е аргументативен текст, в който в свободна композиция се открояват собствени възгледи по поставения проблем. Основно място заемат разсъжденията, които могат да бъдат илюстрирани с овествователни или лирически компоненти. Отделните микротеми трябва да бъдат логически обвързани помежду си.

  Основни критерии при оценяване на писмената работа са:

  - оригиналност

  - тематична връзка между текста и поставения проблем

  - смислова завършеност и композиционно единство

  - компетентно прилагане на книжовните езикови норми

  Формулирането на темата ще даде възможност за творческа свобода и целенасочена мисловна дейност по един основен проблем. Например:

  1. Всеки човек тайно вярва в чудеса

  2. Мечтая да живея…

  3. И най-дългото пътуване започва с първата крачка

  4. Животът е едно безкрайно любопитство

  Есето като жанр: http://liternet.bg/publish2/pgarusheva/anketa.htm 

   

  Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г.за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017 година

  НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

   

  СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ