Национална Априловска гимназия - Стипендии 2016/2017учебна година

Стипендии 2016/2017учебна година

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Драги ученици от десети, единайсти и дванайсти клас,

  Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

  1. За стипендии за постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т. 1 от ПМС №33/15.02.2013 г.) – заявление (по образец) от ученика с подпис на класния ръководител, удостоверяващ успеха.

  2. За стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (по чл. 4, ал.1, т. 2 от ПМС №33/15.02.2013 г.) - заявление-декларация от ученика (по образец), с подпис на класния ръководител, удостоверяващ успеха, и документи за доходите на членовете на семейството за предходните 6 (август 2016 - януари 2017 г. вкл.) месеца.Месечният доход на член от семейството да не надвишава 426,67 лв. (Четиристотин и двадесет и шест лв. и 67 ст.).

  3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца (август 2016 - януари 2017 г.) въз основа на заявление-декларация. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват - всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл.10, ал.1, т.1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност, месечните помощи и добавки по реда на Закона за семейните помощи за деца, месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане, обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи, присъдени издръжки и стипендии, без получавани по силата на постановлението. За братя и сестри, когато са учащи, да се представят служебни бележки, като за навършилите 16 год. изрично да е посочено дали са получавали и в какъв размер или не са получавали стипендия за периода.

  4. Ученици с отпусната месечна стипендия със Заповед №РД-04-210/11.11.2016 г. на директора на НАГ по чл.4, ал.1, т.4. /без родители или с един родител/, със срок на изплащане м. октомври 2016 г. – м.септември 2017 г., за ученици от ХІІ клас - до 31.05.2017 г. - Декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

   ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ДОХОДИ:

  1. Служебни бележки за брутния доход на всеки отделен член на семейството на ученика за предходния 6-месечен период (август 2016 - януари 2017 г. вкл.). Служебните бележки се издават от местоработата на членовете на семейството на ученика - за брутен доход по трудови правоотношения.

  2. Удостоверение от НОИ за периода август 2016 - януари2017 г. вкл. при:

           - доходи от пенсии /без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност/;

           - за доходи от обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване /детски надбавки и болнични/ без еднократните помощи.

  3. Документ от Бюрото по труда за удостоверяване на регистрацията през периода, за който се доказва доходът.

  4. Удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

  5. Служебни бележки за получени стипендии на учащите се братя, сестри и деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него /с изключение на получаваните стипендии по Постановление № 33 на Министерски съвет от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование/. В случай, че не получават стипендия представят служебна бележка от учебното заведение, удостоверяващо това.

  6. Служебни бележки или уверения, че пълнолетните братя, сестри и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него, ненавършили 20 години, продължават да учат за придобиване на средно образование.

  7. Документи за доказване на доходи от наем, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението - декларация.

  8. Копие от съдебно решение за прекратяване на брака и присъдена издръжка и саморъчно попълнена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

  ПРИ ЛИПСА НА ДОХОДИ И РЕГИСТРАЦИЯ В СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - САМОРЪЧНО НАПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ, УДОСТОВЕРЯВАЩА ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

  Във всички саморъчно написани декларации да е изписано:

  Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  Ученици, получаващи за първи път стипендия, представят копие от лична карта и формуляр-декларация от обслужващата банка, попълнена от родителя. /декларацията е само за ненавършили 18г./

  Краен срок за подаване на документите за кандидатстване:

  - за постигнати образователни резултати и ученици без родител - 22.02.2017 г.

  - за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането и за ученици без родители или с един родител - 02.03.2017 г.

   

  Заявления - образци

  Списък на учениците, одобрени за стипендии съгласно Заповед № РД-04-575/20.03.2017 г.