Национална Априловска гимназия - Стипендии 2017/2018учебна година

Стипендии 2017/2018учебна година

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  До всички ученици на Национална Априловска гимназия,

  Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

  1. За стипендии за постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС №328/21.12.2017г.) – заявление (по образец) от ученика с подпис на класния ръководител, удостоверяващ успеха.

  2. За стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС №328/21.12.2017г.) успех от първия учебен срок 2017/2018 г. не по-нисък от Мн.добър 4,50 и месечен доход на член от семейството да не надвишава 468,33 лв. (Четиристотин и шестдесет и осем лв. и 33 ст.) заявление-декларация от ученика (по образец), с подпис на класния ръководител, удостоверяващ успеха, и документи за доходите на членовете на семейството за предходните 6  (август 2017- януари 2018 г. вкл.) месеца.

  3. За стипендии за ученици без родители или с един родител (по чл. 4, ал.1, т.4 от ПМС №328/21.12.2017г.) - заявление (по образец) от ученика, копие от смъртен акт (ако досега не е получавал такава) и декларация за семейно положение на родителя.

  За вече отпуснати в началото на учебната 2017/2018 година стипендии за ученици без родители или с един родител (по чл. 4, ал.1, т.4 от ПМС №328/21.12.2017г.) не се изисква подаване на декларация за семейно положение.

  4. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца (август 2017- януари 2018 г. вкл.) въз основа на заявление-декларация. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват - всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл.10, ал.1, т.1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност, месечните помощи и добавки по реда на Закона за семейните помощи за деца, месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане, обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи, присъдени издръжки и стипендии, без получавани по силата на постановлението. За братя и сестри, когато са учащи, да се представят служебни бележки, като за навършилите 16 год. изрично да е посочено дали са получавали и в какъв размер или не са получавали стипендия за периода.

   ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ДОХОДИ:

  1. Служебни бележки за брутния доход на всеки отделен член на семейството на ученика за предходния 6-месечен период (август 2017- януари 2018 г. вкл.). Служебните бележки се издават от местоработата на членовете на семейството на ученика - за брутен доход по трудови правоотношения.

  2. Удостоверение от НОИ за периода (август 2017- януари 2018 г. вкл.)  при:

  - доходи от пенсии /без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност/;

  - за доходи от обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване /детски надбавки и болнични/ без еднократните помощи.

  3. Документ от Бюрото по труда за удостоверяване на регистрацията през периода, за който се доказва доходът.

  4. Удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

  5. Служебни бележки за получени стипендии на учащите се братя, сестри и деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него /с изключение на получаваните стипендии по Постановление №328 на Министерски съвет от 21.12.2017г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование/. В случай, че не получават стипендия представят служебна бележка от учебното заведение, удостоверяващо това.

  6. Служебни бележки или уверения, че пълнолетните братя, сестри и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него, ненавършили 20 години, продължават да учат за придобиване на средно образование.

  7. Документи за доказване на доходи от наем, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението - декларация.

  8. Копие от съдебно решение за прекратяване на брака и присъдена издръжка и саморъчно попълнена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление Постановление №328 на Министерски съвет от 21.12.2017г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

  ПРИ ЛИПСА НА ДОХОДИ И РЕГИСТРАЦИЯ В СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИСАМОРЪЧНО НАПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ, УДОСТОВЕРЯВАЩА ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

  ВСИЧКИ САМОРЪЧНО НАПИСАНИ ДЕКЛАРАЦИИ ДА СА НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ.

  Ученици, получаващи за първи път стипендия, представят копие от лична карта и формуляр-декларация от обслужващата банка, попълнена от родителя./декларацията е само за ненавършили 18г./

  Краен срок за подаване на документите за кандидатстване 02.03.2018 г.

  Заявления - образци