Национална Априловска гимназия - Документи

Документи

 • Заявление до Класния ръководител за отсъствия до 3 дни

  Заявление до Директора на НАГ за отсъствия до 7 дни

  Декларация - Здравни осигуровки

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Всички ученици, навършили 18 години и тези, които ще навършат тази възраст до 31.01.2020г., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подават декларации за здравно осигуряване в счетоводството на НАГ.

     Учениците, които получават пенсии, трудови възнаграждения или възнаграждения за работа без трудово правоотношение и доходи като самоосигуряващи се лица, декларират това обстоятелство. Неполучаващите пенсии и възнаграждения също подават декларации, в които вписват, че не получават доходи.

     При промяна на обстоятелствата през периода до 31.01.2020г. се подава нова декларация в месеца, през който е направена промяната.

     Срокът за подаване на декларациите е 25.10.2019 г.

     Декларациите се попълват и подписват лично от декларатора.

     Учениците, които не подадат декларация в определените срокове, няма да бъдат здравно осигурени !!!