Вече сте избрали! Или още проучвате?

Ние, априловците, успешно извървяхме пътя на кандидатстване след седми клас, съзнаваме, че той е важен сега за вас и сме готови да ви подкрепим.

Убедени сме, че изборът ви трябва да се основава на сериозно проучване:

• Кое да бъде училището?

• В каква среда искате да попаднете?

• Искате ли да се научите да мечтаете, а да се научите да учите?

Готови сме да подкрепим избора ви!

Представяме ви нашите пет паралелки:

А – Хуманитарни науки – Български език и литература и история;

Б – Чужди езици – Немски и английски език;

В – Бизнес администрация;

Г – Чужди езици – Английски и немски/френски език;

Д – Чужди езици – Английски и испански език;

Броят на учениците във всяка паралелка е 26.

Учебни планове

ще получите знания в областта на хуманитарните науки – български език и литература, история, философия, английски език и руски език

ще срещнете учители вдъхновители, които с умение и внимание ще ви предадат знанията си, ще ви изслушват, упътват и подкрепят

ще откриете нови посоки в специфични учебни предмети – журналистика, езикознание, култура и изкуство, история на изкуството, аудио-визулни комуникации

ще се запознаете със столетната история на училището и ще станете част от нея

ще разширите уменията си да учите чрез опит и участия, да намирате приятели и заедно да създавате проекти

ще се включите в училищния живот като част от:

„Шифърът на Априлов“ – традиционна интелектуална игра, която ще организирате в десети клас;

междуучилищен обмен с иновативно училище по програма „Иновации в действие“;

стажантска програма за кореспонденти към Българската телеграфна агенция.

Научи повече за клас „Хуманитарни науки“

ще придобиете богатството на боравенето с езика – английски, немски, френски, испански, руски

ще срещнете учители вдъхновители, които с умение и внимание ще ви предадат знанията си, ще ви изслушват, упътват и подкрепят

ще задълбочите знанието и  умението си за общуване в чужда езикова среда в часове като: тест тренинг, технологии на езика, подготовка за DSD1 сертификат,  езиков практикум, езикът чрез литературата

ще се запознаете с историята и културата на други светове

ще разширите уменията си да учите чрез опит и участия, да намирате приятели и заедно да създавате проекти

ще се включите в училищния живот като част от:

Театрални постановки на чуждия език, в които ще участвате още в 8 клас;

„Вечер на езиците“ – традиционна мултикултурна инициатива, която ще ви даде възможност да развиете езиковата комуникация и креативността си;

Състезание по речи и дебати BEST; национално многоезично състезание.

Научи повече за клас „Английски и Немски/Френски“ Научи повече за клас „Английски и Испански“ Научи повече за клас „Немски и Английски“

ще усвоите умения за съставяне и оформяне на документи

ще се научите да водите делова кореспонденция на български и на чужд език

ще добиете умения за работа с професионални софтуерни продукти в сферата на счетоводството, персонала и управлението на наличности и парични потоци

ще срещнете учители вдъхновители, които с умение и внимание ще ви предадат знанията си, ще ви изслушват, упътват и подкрепят

ще се докоснете до опита на бизнеса и ще провеждате практически занимания в административни офиси, отдели на фирми и различни държавни, общински или частни институции

ще придобиете знания в областта на икономиката, правото, финансите, маркетинга, мениджмънта, статистиката, управлението на човешките ресурси

ще се включите в училищния живот като част от:

логистиката и подготовката на събития от празничния календар на училището;

отбори, участващи в различни състезания по финанси и счетоводство и в партньорство с общността на младите предприемачи в страната ни;

„Денница“ – хуманитарен сборник с ученическо творчество, в който ще се ангажирате с предпечатната подготовка;

Научи повече за клас „Бизнес администрация“

19 юни

НВО по български език и литература

21 юни

НВО по математика

до 2 юли

Обявяване на резултатите от НВО

8 – 10 юли

Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици

до 12 юли

Обявяване на приетите ученици на I етап на класиране

15 – 17 юли

Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране

до 19 юли

Обявяване на резултатите от II етап на класиране

22 – 24 юли

Записване на приетите ученици на II етап на класиране

25 юли

Обявяване на свободните места за III етап на класиране

26 и 29 юли

Подаване на документи за участие в III етап на класиране

до 30 юли

Обявяване на резултатите от III етап на класиране

31 юли и 1 август

Записване на приетите ученици на III етап на класиране

до 2 август

Обявяване на свободните места за IV етап на класиране

5 и 6 август

Подаване на документи за участие в IV етап на класиране

до 7 август

Обявяване на резултатите от IV етап на класиране

8 и 9 август

Записване на класираните ученици на IV етап на класиране

до 12 август

Обявяване на свободните места след IV етап на класиране

до 11 септември

Попълване на свободните места след IV етап на класиране – Определя се от директора

до 14 септември

Утвърждаване на реализирания държавен прием от началника на РУО

І. Необходими документи за записване:

1. Формуляри по образец  – попълват се на място;

2. Оригинал на Свидетелство за основно образование;

3. Само за професионалната паралелка – Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.


ІІ. Необходими документи за участие във второ класиране:

1. Заявление по образец – попълва се на място.


Из “Правилник за дейността на Национална Априловска гимназия” 

Глава ХІІІ. Преходни и заключителни разпоредби

6. Разделяне на групи по втори чужд език в паралелката с профил „Чужди езици” – английски език с втори чужд език немски/френски.

Разделянето на групи по втори чужд език (13 ученици в едната група и 13 ученици във втората) се осъществява непосредствено след утвърждаването на списъците на записаните ученици от началника на Регионалното управление на образованието – Габрово, като деленето става по следните критерии:

а) заявено желание от кандидат-гимназиста при записването в НАГ;

б) класиране по бал, образуван от средноаритметичния успех от предметите от задължителната подготовка и задължителноизбираемата подготовка от Свидетелството за завършено основно образование и оценката по чужд език от задължителната подготовка;

в) когато в класирането има ученици с равен бал и броят им надхвърля броя на местата в групата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от НВО по БЕЛ и математика.