Към паралелката с профил „Естетика“ се създава Учебен театър, който участва активно в културните събития в града.