Национална Априловска гимназия - Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 • Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Целта на проекта е да не се прекъсва образователния процес при обучение от разстояние и в условията на кризи.

  В Национална Априловска гимназия са доставени устройства за ученици и учители, които се използват в процеса на обучение и се предоставят при преминаване към обучение от разстояние.

  По проекта е проведено обучение на ученици на тема „Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение“.

  По проекта е проведено обучение на учители за по-ефективна работа във виртуална среда.

  Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).