Априлови дни на културата

Априловите дни на културата са ежегодни празници на ученическата извънкласна дейност в НАГ. Организират се от 1989/1990 учебна година от 11 до 24 май. Показват резултатите от целогодишната работа на пожелалите да участват в тях ученици, чиито задачи се определят в края на предходната учебна година с помощта на учителите ръководители. Формите им са разнообразни. За конференцията по история са разработвани темите „Мъдростта на истори ята“, „Историческият свят и моето познание за него“, „Историята моята любима наука“, „Иван Гюзелев общественик и учен“, „Будители от моя роден край“, „От всего славянского народа най-славни били болгаре“, Просветното дело в България традиции и новаторство“ и др. В литературно-философския семинар се дискутират проблеми като „Текстът – възможност за интерпретация“, Благославящото слово“, „Модерният човек пред литературната класика“, „Безпокойс твото на духа“, „Аналитични постановки върху творчеството на Йордан Радичков и Борис Виан“, „Когато постигнеш света, ще наследиш и ада (по творчеството на Емилиян Станев) “ и др.

     Априловите дни на културата са ежегодни празници на ученическата извънкласна дейност в НАГ. Организират се от 1989/1990 учебна година от 11 до 24 май. Показват резултатите от целогодишната работа на пожелалите да участват в тях ученици, чиито задачи се определят в края на предходната учебна година с помощта на учителите ръководители. Формите им са разнообразни. За конференцията по история са разработвани темите „Мъдростта на истори ята“, „Историческият свят и моето познание за него“, „Историята моята любима наука“, „Иван Гюзелев общественик и учен“, „Будители от моя роден край“, „От всего славянского народа най-славни били болгаре“, Просветното дело в България традиции и новаторство“ и др. В литературно-философския семинар се дискутират проблеми като „Текстът – възможност за интерпретация“, Благославящото слово“, „Модерният човек пред литературната класика“, „Безпокойс твото на духа“, „Аналитични постановки върху творчеството на Йордан Радичков и Борис Виан“, „Когато постигнеш света, ще наследиш и ада (по творчеството на Емилиян Станев) “ и др. В конференциите и семинарите участват и ученици от сродни училища, с ко ито НАГ контактува. В литературния салон се представят ученически опити и постиже ния в областта на художественото слово. На концертите на ученическия смесен хор, ръководен от учителката по музика Виолета Василева, се изпълняват стари училищни песренесансова и съвременна популярна музика, песни по български фолклорни мотиви, английски балади. Ученическият театър под ръководството на Борислав Гълъбов – актьор и учител по театър, се представя с рецитали и спектакли: „Юнаци с умни калпаци“, „Хожде ние по буквите“ и „Вадиочница“ по сценарии на Цветан Ракьовски учител по литература В НАГ, „Седемкратен опит по самота“ по поетични творби на Добри Жотев, Веселин Ханчев и ученици от гимназията, „Книга за прашинките“ от Иван Методиев, „Онова нещо“ от Христо Бойчев, „Приключения опасни със герои сладкогласни“ по Недялко Йорданов ,,Легенда за Али Ботуш“ от Павел Спасов „Моцарт и нервно напрежение“ по Иван Радоев, „Ние, врабчетата“ по Йордан Радичков, „Първият урок“ по Чудомир „УЕЅ“ по Джон Ленън, и др. Сценаристи на театъра са и други учители Цветина Рачева, Тотка Полякова, Владилена Катевска. От най-добрите творби на художниците се подреждат ученически изложби на изобразителното изкуство; за осъществяването им доприна- сят учителите Шиякова и Манолова. Певци и инструменталисти участват в ученическия концерт на индивидуални изпълнители. Интересна проява е конкурсът по риторика на български и английски език. Културната поредица обикновено завършва с празници на чуждите езици, изучавани в гимназията английски, немски, френски, руски, гръцки.

     По време на Априловите дни на културата през 1999 НАГ е домакин на национална средношколска конференция на тема „Вода и цивилизация“, организирана под егидата на Министерството на околната среда и водите. Представени са 72 доклада в три секции: природо-математическа, историческа и литературно-философска. Авторите им са 78 ученици от НАГ и училища от София, Велико Търново, Варна, Плевен, Пловдив, Разград, Ямбол. Априловите дни на култура- та са утвърдени като част от традициите на АГ и дават възможност за творческа изява На всеки неин възпитаник.

Колева, Петрана. Априловски свод. София, Научноинформационен център „Българска енциклопедия“, 2009. 600 с.

Традиционни събития