Профил на Купувача

търгове и обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на природен газ за отопление на сградите на НАГ

Заповед Обявление Решение Договор

“Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия – Габрово и Национален Музей на образованието – Габрово” при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от закона за обществените поръчки.

Тръжна документация Информация-обява Обява Условия за участие Техническа спецификация Технически паспорт Доклад за обследване Протокол Договор
Обществена поръчка №9036667

Обществена поръчка: Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма “а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:
Позиция 1 – “Конструктивно обследване и технически паспорт на сградата на Национална Априловска гимназия – стара сграда включваща централно и западно крило”
Позиция 2 – “Енергийно обследване и енергиен сертификат на НАГ – централно, западно и северно крило”

Заповед Публична покана АОП Публична покана Документи за Позиция 1 Документи за Позиция 2

Търгове

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - частна държавна собственост, находящ се в с. Боженците, община Габрово

Обява Заповед Документация Заповед за определяне на наемател

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - частна държавна собственост, находящ се в с. Боженците, община Габрово

Обява Заповед Документация Заповед за определяне на наемодател

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - частна държавна собственост, находящ се в с. Боженците, община Габрово

Обява Заповед Документация

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - частна държавна собственост, находящ се в с. Боженците, община Габрово

Обява Заповед Документация Заповед за определяне на наемател

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляваща 2 (два) кв. м находящи се в новата сграда на Национална Априловска гимназия за поставяне на един брой вендинг автомат за кафе и топли напитки и един брой вендинг автомат за пакетирани храни и безалкохолни напитки

Обява Заповед Документация Заповед за определяне на наемател